Veřejný závazek

Základní prohlášení poskytovatele: poslání, cíle služby, cílová skupina uživatelů, principy služby a poskytovatele

Poslání

Jsme pobytová sociální služba domov pro seniory. Nacházíme se v klidném prostředí v blízkosti lesa. Nabízíme komplexní profesionální pomoc a podporu seniorům od 62 let, kteří mají sníženou soběstačnost a nebo jsou v nepříznivé sociální situaci. Našim přáním je vytvořit příjemné domácí prostředí a zajistit spokojený život s možností aktivního vyžití.

Cíle služby

 • poskytování individuální péče s ohledem na míru soběstačnosti uživatele a v rozsahu poskytované služby.
 • zřízení koutku pro duchovní potřeby uživatelů služby (termín realizace: do 31. 12. 2018)
 • zavedení konceptu Paliativní péče (termín realizace: do 31. 12. 2019)
 • vybudování "Senior parku" ve venkovních prostorách Domova (termín realizace: do 31. 12. 2020)
 • pořízení automobilu s plošinou pro dopravu klientů (dotační program)

Cílová skupina

Senioři od 62 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Senioři v nepříznivé sociální situaci (neschopnost sám nebo s pomocí blízké osoby uspokojit své životní a sociální potřeby)

Do cílové skupiny nespadá

 1. osoba, která žádá o jinou sociální službu s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů.
 2. osoba, jejíž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby
  - zdrav. stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdrav. zařízení
  - akutní infekční nemoc
  - chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 3. osoba, které poskytovatel vypověděl smlouvu o poskytnutí téže služby, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Principy služby a poskytovatele

 • Zásady, kterými se při poskytování služeb řídíme:
 • úcta k člověku
 • podpora nezávislosti, soběstačnosti uživatelů
 • respektování svobodné volby, zachovávání důstojnosti a soukromí
 • individuální přístup – poskytování péče vycházející z individuálních potřeb uživatelů a s ohledem na míru soběstačnosti
 • rovné zacházení se všemi
 • smluvní vztah
 • přizpůsobení komunikace potřebám jedince
 • mlčenlivost
 • etika, dodržování standardů kvality poskytovaných služeb
 • komplexní profesionální pomoc a podpora
 • týmová spolupráce

Vytisknout  

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.