Veřejný závazek

Základní prohlášení poskytovatele: poslání, cíle služby, cílová skupina uživatelů, principy služby a poskytovatele

Poslání

Jsme pobytová sociální služba domov pro seniory. Nacházíme se v klidném prostředí v blízkosti lesa. Nabízíme komplexní profesionální pomoc a podporu seniorům od 62 let, kteří mají sníženou soběstačnost a nebo jsou v nepříznivé sociální situaci. Našim přáním je vytvořit příjemné domácí prostředí a zajistit spokojený život s možností aktivního vyžití.

Cíle služby

 • poskytování individuální péče s ohledem na míru soběstačnosti uživatele a v rozsahu poskytované služby.
 • zřízení koutku pro duchovní potřeby uživatelů služby (termín realizace: do 31. 12. 2018)
 • zavedení konceptu Paliativní péče (termín realizace: do 31. 12. 2019)
 • vybudování "Senior parku" ve venkovních prostorách Domova (termín realizace: do 31. 12. 2020)
 • pořízení automobilu s plošinou pro dopravu klientů (dotační program)

Cílová skupina

Senioři od 62 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Senioři v nepříznivé sociální situaci (neschopnost sám nebo s pomocí blízké osoby uspokojit své životní a sociální potřeby)

Do cílové skupiny nespadá

 1. osoba, která žádá o jinou sociální službu s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů.
 2. osoba, jejíž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby
  - zdrav. stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdrav. zařízení
  - akutní infekční nemoc
  - chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 3. osoba, které poskytovatel vypověděl smlouvu o poskytnutí téže služby, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Principy služby a poskytovatele

 • Zásady, kterými se při poskytování služeb řídíme:
 • úcta k člověku
 • podpora nezávislosti, soběstačnosti uživatelů
 • respektování svobodné volby, zachovávání důstojnosti a soukromí
 • individuální přístup – poskytování péče vycházející z individuálních potřeb uživatelů a s ohledem na míru soběstačnosti
 • rovné zacházení se všemi
 • smluvní vztah
 • přizpůsobení komunikace potřebám jedince
 • mlčenlivost
 • etika, dodržování standardů kvality poskytovaných služeb
 • komplexní profesionální pomoc a podpora
 • týmová spolupráce

Informace pro zájemce

Jak se stát uživatelem naší služby

Zájemcům o službu nebo jejich rodinným příslušníkům poskytne informace před podáním žádosti o umístění i před samotným příchodem do domova sociální pracovnice. Společně s podanou písemnou žádostí doporučujeme dodat vyjádření ošetřujícího lékaře, souhlas s poskytnutím osobních údajů a osobní dotazník. Potřebné tiskopisy jsou ke stažení na těchto webových stránkách v sekci Důležité dokumenty a v tištěné podobě u sociální pracovnice Domova.

Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi můžete předat sociální pracovnici Domova. a to osobně nebo zaslat poštou. Následně proběhne posouzení žádosti komisí domova ve složení – sociální pracovnice, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí zdravotního úseku. Pokud je žádost kompletní (obsahuje všechny požadované přílohy), je bodově ohodnocena a zařadí se do evidence žadatelů nebo se vyřadí.

Při uvolnění místa budete kontaktováni sociální pracovnicí domova a bude s Vámi zahájeno jednání o příchodu do zařízení a o uzavření smlouvy. Jednání probíhá osobně s žadatelem, formou sociálního šetření v místě Vašeho současného pobytu nebo i v nemocnici, léčebně. Samozřejmě můžete na osobní jednání přijet i k nám do zařízení a podívat se, jak to u nás vypadá.

V případě zamítnutí Vaší žádosti, tzn. nebudete splňovat podmínky pro umístění do našeho domova, Vám bude zasláno písemné vyrozumění o nepřijetí do evidence uchazečů, včetně zdůvodnění a doporučení, na které služby se můžete obrátit se svým požadavkem.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu (tj. i zamítnout žádost) o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá – žádost je zařazena do evidence žadatelů o službu.
 3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, a jsou to:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.
 1. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Základní informace před příchodem do domova pro seniory

Zahájení pobytu v domově se plánuje na pracovní dny, v dopoledních hodinách, z důvodu potřebných úkonů spojených s přijetím do domova.
Po zahájení pobytu pomáhá personál překlenout adaptační období uživatelů, snaží se naslouchat uživatelům, porozumět jim a vyhovět jejich potřebám. Uživatelům je umožněno vzít si s sebou drobné předměty na výzdobu pokoje (obrázek, hodiny apod.), deky, polštářky. Podmínky pro vybavení pokoje a ostatní situace již řeší Domácí řád. Za důležitou považujeme spolupráci s rodinou.

Snahou všech zaměstnanců domova je, aby se uživatel cítil jako doma.

Domácí řád

Zde si můžete prohlédnout úplné znění "Domácího řádu Domova pro seniory a pečovatelské služby Česká Kamenice". Domácí řád je závazný jak pro uživatele a poskytovatele služby, tak i pro ostatní osoby, které se jakýmkoliv způsobem na službě podílejí.

Domácí řád definuje vnitřní pravidla, práva a povinnosti zainteresovaných osob k zajištění podmínek pro řádný a kvalitní výkon sociální služby.

Domácí řád ke stažení ZDE.

Ceník

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 15 s účinností od 1. 1.2020)

Domov pro seniory

Ubytování

Cena za ubytování zahrnuje, kromě vlastního ubytování, také služby, které jsou s ubytováním spojené. Zejména jde o úklid, praní, žehlení, úhradu za spotřebované energie, vytápění, spotřebu elektřiny, vody apod.

Cena se liší podle toho zda jde o 1 lůžkový, 2 lůžkový nebo 3 lůžkový pokoj. Výši úhrady za jeden den pobytu naleznete přehledně v následující tabulce.

Pokoj

Úhrada za den

1 lůžkový 210,- Kč
2 lůžkový 200,- Kč
3 lůžkový 190,- Kč
 

Cena stravy

 

Normální
(strav. jednotka č.1)
77 Kč / den

Dietní diabetická
(strav. jednotka č.2)
78,50 Kč / den

Dietní diabetická s II. večeří
(strav. jednotka č.3)
90 Kč / den

snídaně 15,00 Kč 16,00 Kč 16,00 Kč
svačina - - 6,00 Kč
oběd 30,00 Kč 30,00 Kč 30,00 Kč
svačina 12,00 Kč 12,50 Kč 12,00 Kč
večeře 20,00 Kč 20,00 Kč 20,00 Kč
II.večeře - - 6,00 Kč
režie 70,00 Kč 70,00 Kč 70,00 Kč
Celkem 147,- Kč 148,50 Kč 160,- Kč
 

Úhrada za poskytování péče

Úhradu za poskytování péče hradí klient vždy ve výši přiznaného příspěvku na péči, který mu byl podle stupně závislosti přiznán úřadem.
 

Stupeň závislosti

Příspěvek na péči = výše úhrady

stupeň 1 880 Kč
stupeň 2 4 400 Kč
stupeň 3 8 800 Kč
stupeň 4 13 200 Kč

Jak nás podpořit

Poděkování

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice děkuje firmám a osobám, které mu poskytují sponzorské dary finanční i věcné.
Děkujeme všem našim sponzorům a dárcům, kteří přispěli na rozvoj naší činnosti, na kvalitu našich služeb a zlepšení podmínek, ve kterých pracujeme.
Děkujeme jménem všech našich obyvatel a pracovníků.

Domovu můžete pomoci dary i vy

Cílem vedení Domova je nejen hmotně zabezpečit příjemný a spokojený pobyt klientů, ale důraz je kladen i na kulturní vyžití. Naše snaha je však limitována přidělenými finančními prostředky a rozpočtovým plánem, což je důvodem proč vedení Domova usiluje o rozvoj sponzoringu a to jak ve finanční, tak i v materiální, službové a kulturní oblasti.
Vzhledem k charakteru Domova, který je sociální službou ve smyslu zákona 108/2006 Sb., se na veškeré sponzorské dary poskytnuté našemu zařízení plně vztahuje zákon o dani z přijmu v platném znění (zákon č. 586/1992 Sb.) o odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce, sponzora. Tato možnost existuje i u darů v materiální formě či u daru, který je poskytnut formou služby. Každý dar je dokladován darovací smlouvou

Vedení Domova děkuje všem, kteří se rozhodnou podpořit finančním nebo materiálním darem, popřípadě službou pro klienty náš Domov pro seniory ČK.
Veškeré dary budou účelně a hospodárně využity ve prospěch našich klientů k zajištění jejich důstojného a plnohodnotného života.

Finanční dary

Finanční dar je možné realizovat v hotovosti v kanceláři ekonomky nebo převodem na konto č. 921 411 349 /0800.

Hmotné dary

Přijímáme:
Výtvarné potřeby: korálky, barevné papíry, barvy Hobby různých druhů, dřevěné nebo skleněné rámečky na obrázky, látky a jiné
Ostatní: DVD s filmy
Poskytnutí dalších hmotných darů, prosíme, konzultujte se sociálním oddělením.

Smlouva o sponzorském daru ke stažení ZDE.

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.