Veřejný závazek

Cíle pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby Česká Kamenice je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí.

Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase v domácnostech klientů.

Cílová skupina

seniorům a osobám, které jsou příjemci plného invalidního důchodu a

 • žijí na území města Česká Kamenice
 • vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc se zajištěním svých potřeb.

Negativní cílová skupina

 1. zdravotní stav zájemce o službu (uživatele) vyžaduje akutní hospitalizaci
 2. zájemce o službu (uživatel) není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služeb
 3. zdravotní stav zájemce vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči
 4. zájemce má specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy ve stanovenou hodinu, speciální dietu, poskytování služby „na zavolání“ apod.)

Základní poskytované úkony – více zde

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění strav
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Nabídka základních služeb je doplněna o fakultativní úkonyvíce zde

Naše cíle

 • pomocí a podporou v činnostech, které uživatel nezvládá umožnit setrvat v jeho domácím prostředí a zamezit nebo alespoň oddálit řešení životní situace umístěním do ústavního zařízení
 • podpora uživatele v zapojení do společenského dění, v udržování kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí

Principy poskytování služby

 • základní zásada: „ Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné“.
 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům – soběstačnost a důstojnost klienta musí být vždy podporovány
 • individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientům
 • svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejích prvků, o jejich změně nebo ukončení
 • klient musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi
 • profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni

Kdy musíme zájemce o službu odmítnout

Službu nelze poskytnout, jestliže

 1. zájemce o službu spadá do negativní cílové skupiny
 2. poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby
 3. zájemce o službu žádá službu, o kterou poskytovatel nenabízí
 4. zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Informace pro zájemce

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, kteří mají omezenou schopnost zajisti si péči o sebe a o svou domácnost a tuto potřebnou péči jin nemohou poskytnout rodinní příslušníci.

 1. PS se poskytuje na území města Česká Kamenice a spádové oblasti.
 2. PS se poskytuje v pracovní dny od 7: 00 do 15:30 hodin, s výjimkou státních svátků.
 3. PS se poskytuje na základě podané žádosti o poskytování pečovatelské služby s následným uzavřením písemné smlouvy o poskytování pečovatelské služby.
 4. PS se poskytuje na základě platného Ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby schváleného Radou města Česká Kamenice.
 5. PS je poskytována bez úhrady pro žadatele, který splňuje podmínky § 75 odst. 2. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace, osobám které byly zařazeny v táboře nucených prací pozůstalým manželům/manželkám po těchto osobách starším 70. let).
 6. Poskytování pečovatelské služby je výsledkem individuálního plánování mezi žadatelem a pracovníkem pečovatelské služby. Vše se zaznamenává do individuálního plánu.
 7. PS se neposkytuje v případě:
  • kdy nejsou žádané služby v nabídce,
  • nedostatečné personální kapacity,
  • konkrétního úkonu, pro který již jednou byla smlouva o poskytování pečovatelské služby v době kratší než 6 měsíců vypovězena z důvodu porušování povinností.

Soubory ke stažení:

Základní služby

Základní úkony pečovatelské služby

  NÁZEV ÚKONU INFORMACE O POSKYTOVANÝCH ÚKONECH
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon zahrnuje nakrájení stravy na sousta, mletí stravy, ohřátí stravy na sporáku nebo mikrovlnné troubě, otevření jídlonosiče, přendání na talíř. Nalití nápoje do hrnečku nebo sklenice, případné přihřátí na sporáku nebo v mikrovlnné troubě. Pokud si klient připravuje jídlo a pití sám pracovnice asistuje a vypomáhá při činnostech, které klient sám nezvládá.
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek. Součástí úkonu je nachystání oblečení, oblékání a svlékání oděvu, přidržení oděvu při oblékání, zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů. Obouvání a zavazování obuvi, nasazování a upínání protéz, kýlních pásů, apod.
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru. Součástí úkonu je doprovod klienta po bytě nebo domě formou přímého doprovodu (klient se pracovníka drží) nebo nepřímého doprovodu (pracovník pokyny směruje klienta, otevírá a zavírá dveře) apod.
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. a) U částečně mobilního klienta – pomoc při zvedání, přistavení vozíku, přidržení klienta při přesedání na vozík.
b) U plně imobilního klienta – úkon je poskytován pouze, pokud má klient domácnost vybavenou zvedákem, případně za pomoci druhé osoby (rodinného příslušníka nebo druhého pracovníka).
5. Pomoc při úkonech osobní hygieny. Tento úkon zahrnuje např. pomoc a podporu při celkovém omytí, výměnu pomůcek při inkontinenci, péči o kůži, dopomoc při hygienické péči. Dále pak celkovou koupel klienta, napuštění vany, podpora klienta při vstupu a výstupu do nebo z vany, sprchového koutu, pomoc při omytí a osušení klienta vč. Započtení času při oblékání, svlékání (a provedení úklidu a likvidace upotřebeného materiálu).
6. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty. V tomto úkonu je zahrnuto umytí, vysušení a učesání vlasů za použití hřebenu a fénu klienta. Základní péče o nehty zahrnuje ostříhání a zapilování nehtů nástroji klienta. Nástroje musí zaručovat kvalitní a bezpečné provedení úkonu. Úkon může být odmítnut, pokud je třeba odborný zásah.
7. Pomoc při použití WC Úkon zahrnuje pomoc při svlékání osobního prádla, odstranění pleny nebo plenkových kalhot, přidržení klienta při přesedání na mísu, otření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, vložení pleny nebo prádla. U použití hygienického křesla – vynesení a dezinfekce nádoby. V ceně úkonu není zahrnuta cena in. pomůcek.
8. Donáška nebo dovoz stravy v terénu. Úkon zahrnuje dopravu stravy pro klienty terénní pečovatelské služby.
9. Běžný úklid a údržba domácnosti Úkon zahrnuje tyto dílčí činnosti – vysávání, zametání, vytírání na mokro, utírání prachu, vysávání čalouněného nábytku, vyklepání předložek, ometení pavučin, uložení prádla do skříně, umytí, utření a úklid nádobí, otření pracovní desky a dveří kuchyňské linky, umytí dřezu, uložení nákupu, umytí WC, umyvadla, vany, sprchového koutu, otření obkladů v okolí umyvadel a za sporákem, zalévání květin.
10. Pomoc při zajištění velkého úklidu. Pečovatelská služba provádí pouze velký úklid sezónního charakteru, tj. Úkony běžného úklidu rozšířené o mytí a leštění nábytku a dveří, mytí radiátorů, vysmýčení stěn a stropů, otření prachu na skříních, umytí lustru, úklid ve skříních, omytí dekoračních předmětů, osprchování květin, úklid ve skříních kuchyňské linky a ve spížních skříních, omytí obkladů v kuchyni... V případě úklidu po malířích atd. jsou předány kontakty na komerční úklidové služby.
11. Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topidel. Úkon zahrnuje donášku uhlí a dříví do bytu klienta, nikoli skládání uhlí a sekání dříví. Před topením v kamnech musí být pracovnice prokazatelně seznámena s jejich obsluhou. Údržbou topných zařízení je myšleno základní očištění povrchu, vymetení a vynesení popela. Nádoba na popel musí být kovová a dostatečně velká. Úklid okolo kamen je účtován jako „běžný úklid“.
12. Běžné nákupy a běžné pochůzky pro klienty v terénu. Úkon obsahuje nákup potravin i veškerého drobného spotřebního zboží a domácích potřeb do limitu množství 5 kg na jeden nákup. Nákup je klientem hlášen s předstihem nebo je možno soupis nákupu předat v písemné podobě alespoň jeden pracovní den předem. K zajištění nákupu a donášky léků je nutné předat finanční hotovost a to rovněž předem. Jednotlivé nákupy jsou klientům vyúčtovány.
13. Velký nákup (týdenní, nákup ošacení, vybavení domácnosti apod.) Nákup nad rozsah běžného nákupu, přičemž součet všech položek nákupu nesmí překročit hmotnost 10 kg, dále nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti. Nákup je zajišťován v nejbližším obchodě u bydliště klienta. Nakupováno je pouze ošacení a předměty do domácnosti drobného charakteru.
14. Žehlení prádla Čisté suché prádlo bude zváženo.
15. Doprovod k lékaři, na úřady a instituce poskytující veřejné služby. Úkon zahrnuje doprovod k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb a zpět, doprovod klienta na procházku. O úkon je nutno zažádat s dostatečným časovým předstihem, minimálně 3 dny předem. Úkon zahrnuje rovněž činnosti, které směřují k vyřízení např. Dávek sociální péče, jednání s orgány veřejné správy, poštou, bankami apod. Jedná se o úkony zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Součástí tohoto úkonu nejsou náklady spojené s dopravou klienta – doprava je fakultativní služba.

 

Ceník základních úkonů

Fakultativní služby

Fakultativní služby pečovatelské služby

  NÁZEV ÚKONU INFORMACE O POSKYTOVANÝCH FAKULTATIVNÍCH ÚKONECH
1. Administratiní úkony spojené se zavedením pečovatelské služby Sepsání smlouvy s klientem a podrobné dojednání podmínek pro výkon pečovatelské
služby.
2. Administrativní činnosti ve prospěch klienta. Jedná se o vyplnění formuláře na úřady, vyplnění a podání složenky atp. - dopomoc s vyřízením kompenzačních pomůcek.
3. Vyřízení příspěvku Administrativní činnosti s ní spojené.
4. Zapůjčení malé kompenzační pomůcky. Pomůcky jako jsou: francouzké hole, močová láhev, atp.
5. Zapůjčení vozíku, chodítka  
6. Zapůjčení polohovací postele s matrací  
7. Čekací doba  
8. Vyžádaná návštěva pečovatelky do 10min. Převzetí sepsaného nákupu + záloha atp.
9. Vyžádaná návštěva pečovatelky nad 10min. Sepisování
nákupu s pečovatelkou, řešení specifického problému klienta.
10. Příprava uživatele na lékařské vyšetření nebo převoz do nemocnice. Úkon zahrnuje kontrolu potřebných dokladů k vyšetření, kartička pojištěnce apod., případně jídlo a pití a další nezbytné věci, které bude klient potřebovat na délku a druh vyšetření.
11. Zprostředkování jiné služby. Objednání kadeřnice, pedikúry atp.
12. Doprava vozidly poskytovatele pouze pro klienty PS. Slouží pro účely odvozu k lékaři, na úřady, poštu atp. v České Kamenici.
13. Dohled nad požitím léků Jde o připomínání, upozornění.
14. Zapůjčení sady kluzného prostěradla  

 

Ceník fakultativních služeb

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.